Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng.

Theo quy định của Bộ Công Thương, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều của Thông tư 04 phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Thông tư 04/2020/TT-BCT gồm 9 Điều, với nội dung: Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo cam kết tại Hiệp định CPTPP; đối tượng áp dụng là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân liên quan đến nhập khẩu ô tô; quy định chủng loại, mã HS và số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từng năm…

Showroom xe nhập khẩu
Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về xe nhập khẩu đã qua sử dụng

Theo Điều 4 về phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan, Thông tư quy định: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 3 của Thông tư được phân giao trên cơ sở đấu giá; đối tượng tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại Điều 5, Thông tư quy định, đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, cụ thể: Ô tô đã qua sử dụng là ô tô đã được đăng ký lưu hành tại nước xuất khẩu trước khi về đến cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật; Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan qua định tại Điều 3 của Thông tư phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Hơn nữa, ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 của Thông tư phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, các quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô. Chủng loại ô tô nhập khẩu phải phù hợp với nội dung của Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc đấu giá, Điều 6 của Thông tư quy định: Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá hạn ngạch thuế quan phải thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá; phiên đấu giá được tổ chức vào Quý I hàng năm và có thể kéo dài thời gian tổ chức đấu giá tùy trường hợp cụ thể, nhưng tối đa không muộn quá ngày 15 tháng 4.

Ngoài ra, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng được Bộ Công Thương thành lập để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng; hạn ngạch thuế quan được phân giao cho thương nhân theo thứ tự bỏ giá từ cao đến thấp.

Đáng lưu ý, phiên đấu giá và các thủ tục nộp hồ sơ đấu giá được quy định phải công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 30 ngày trước ngày đấu giá. Bên cạnh đó, Thông tư yêu cầu, Hội đồng đấu giá không yêu cầu mức bỏ giá tối thiểu để tham gia hoặc nhận phân bổ hạn ngạch thông qua đấu giá; tên các thương nhân trúng đấu giá, giá trúng đấu giá và lượng hạn ngạch phân giao được công khai qua các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 14 ngày sau phiên đấu giá.

Xe đã qua sử dụng
Nhiều quy định mới về nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng áp dụng từ tháng 3/2020

Đặc biệt, thông báo kết quả đấu giá, Thông tư quy định rõ trong vòng 14 ngày kể từ ngày có kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho thương trúng đấu giá.

Đối với quy định thủ tục nhập khẩu, tại Điều 8, Thông tư quy định, thương nhân nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng là doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật; trường hợp thương nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá nhưng không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thì ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện nhập khẩu.

Mặt khác, tại Thông tư này Bộ Công Thương yêu cầu, khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hạn ngạch thuế quan, ngoài việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân phải xuất trình văn bản của Bộ Công Thương thông báo quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng cho cơ quan hải quan.

Riêng các quy định về bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi xe ô tô được thực hiện theo Nghị định số 116/2017/NĐ-Cp của Chính phủ.

Thông tư 04/2020/TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 5/3/2020.