Lùi thời hạn sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe đến ngày 1/6/2022 thay vì ngày 1/5/2021 như quy định cũ.

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư 01 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó có nhiều thay đổi trong công tác đào tạo lái xe.

Cụ thể, thông tư này cho phép các cơ sở đào tạo lái xe lùi thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31-12-2021, thay vì áp dụng từ 1-1-2021.

phần mềm mô phỏng
Buồng lái mô phỏng 3D.

Riêng các trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1-6-2022.

Thông tư này cũng quy định các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1-1-2022. Trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1-7-2022.

“Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định…”- thông tư 01 của Bộ GTVT nêu rõ.